Ekspertyzy techniczne, oceny techniczne, świadectwa energetyczne, kosztorysy, legalizacje samowoli budowlanych

Ekspertyzy i oceny techniczne budynków i robót budowlanych

Wykonujemy ekspertyzy techniczne budynków, lokali mieszkalnych, a także robót budowlanych. Wykonujemy ekspertyzy także z odkrywkami. Posiadamy przykładowe ekspertyzy do udostępnienia w wersji elektronicznej.

Wykonujemy oceny i opinie techniczne budynków dla różnych potrzeb, także na potrzeby sądu. Są to między innymi oceny techniczne istniejących budynków dla potrzeb projektowanej rozbudowy czy nadbudowy oraz oceny techniczne konieczne do wykonania w przypadku samowoli budowlanych lub w sytuacji zaginięcia dziennika budowy. Koszt oceny technicznej budynku to około 700÷800 zł. Sporządzamy oceny techniczne wadliwie wykonanych robót budowlanych w cenie ≥ 400 zł.

Świadectwa charakterystyki energetycznej, badania kamerą termowizyjną

Wykonujemy ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne do odbioru budynku lub przy sprzedaży. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Cennik świadectw wynosi ≥ 200 zł w zależności od wielkości budynku lub lokalu. Wykonujemy także badania kamerą termowizyjną w celu stwierdzenia występowania mostków termicznych w wyniku braku izolacji termicznej lub jej zawilgocenia. Cennik do ustalenia indywidualnie.

Kosztorysy, inwentaryzacje budowlane i legalizacje samowoli budowlanych

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju kosztorysy oraz inwentaryzacje budowlane. Pomagamy także przy legalizacji samowoli budowlanych.

Kosztorysy budowlane są dokumentami rozliczeniowymi sporządzanymi na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Umożliwiają zaoszczędzenie znacznych kosztów przy jej realizacji, np. przy wprowadzaniu przez Inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych na każdym etapie budowy.Dbając o naszego Klienta oferujemy usługi w zakresie:

  • przygotowania Przedmiarów oraz Obmiarów robót budowlanych;
  • sporządzania Kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, dodatkowych oraz nakładczych);
  • weryfikacji Kosztorysów.

Kosztorysy sporządzamy w oparciu o najnowsze oprogramowanie i cenniki lecz przede wszystkim kierujemy się kalkulacją najkorzystniejszej ceny dla Inwestora, bez utraty jakości w wykorzystywanych środkach i materiałach budowlanych.

Czym jest inwentaryzacja budowlana?
Inwentaryzacja budowlana jest szczegółowym przedstawieniem faktycznego i rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzacja możliwa jest do wykonania w postaci elektronicznej lub papierowej. Inwentaryzacja budowlana jest zazwyczaj częścią projektu przebudowy domu czy też niektórych pomieszczeń. Wszelkie inwentaryzacje wykonujemy rzetelnie i bez uproszczeń. Jest to bardzo ważne w przypadku starych domów, gdzie sporządzana dokumentacja techniczna ilustrująca przebudowane elementy, niejednokrotnie zastapi Inwestorowi brakujący zatwierdzony projekt budowlany, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę domu. Na podstawie tak przygotowanej dokumentacji architekt opracuje projekt przebudowy, a odpowiedni organ bedzie mógł wydać pozwolenie na remont.

Co to jest samowola budowlana?
Są to roboty budowlane prowadzone bez wymaganych pozwoleń i zgłoszeń. Wszelkie pozwolenia i zgłoszenia reguluje ustawa Prawo Budowlane.
Przypadki, które można zaklasyfikować jako samowolę budowlaną:

  • budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych;
  • rozbudowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych;
  • użytkowanie budynku bez zgody nadzoru budowlanego;
  • zmiana sposobu użytkowania budynku, lub jego części bez wymaganego pozwolenia;
  • odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (wykonujemy projekty zamienne przy samowolnie dokonanych zmianach w zatwierdzonych projektach);
  • prowadzenie robót budowlanych bez kierownika budowy.

Samowola budowlana jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 90 Prawa Budowlanego, a Kodeks Karny pozwala ścigać sprawcę.

Samowola jako wykonanie obiektu bez pozwolenia na budowę, wykonanie części budynku, zmiany konstrukcji dachu, adaptacji poddasza, dobudowy, rozbudowy, wykonanie budynku z odstępstwem od projektu i pozwolenia na budowę nie podlega przedawnieniu.

Przedawnieniu podlega jedynie odpowiedzialność karna .