Przeglądy budowlane

Przeglądy techniczne budynków roczne, półroczne i pięcioletnie

Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Posiadamy przykładowe przeglądy zarówno budowlano-sanitarne, jak i elektryczne, dostępne w wersji elektronicznej.

Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe wg. odrębnej wyceny.

Z przeglądów sporządzane są protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Cennik usług przeglądów technicznych dla Warszawy i województwa mazowieckiego przedstawiamy poniżej. Ceny przeglądów dla innych województw ustalane są indywidualnie.
Cennik jest uzależniony w dużej mierze od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku. W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.

Cennik przeglądów technicznych rocznych budowlanych budynków mieszkalnych w zależności od powierzchni użytkowej:
100 m² - 350 zł
200 m² - 390 zł
300 m² - 430 zł
400 m² - 460 zł
500 m² - 490 zł
600 m² - 510 zł
700 m² - 530 zł
800 m² - 550 zł
900 m² - 570 zł
1.000 m² - 580 zł
1.500 m² x 0,45 zł/m² = 675 zł
2.000 m² x 0,40 zł/m² = 800 zł
3.000 m² x 0,30 zł/m² = 900 zł
4.000 m² x 0,25 zł/m² = 1000 zł
5.000 m² x 0,215 zł/m² = 1075 zł
6.000 m² x 0,19 zł/m² = 1140 zł
7.000 m² x 0,17 zł/m² =1190 zł
8.000 m² x 0,155 zł/m² = 1240 zł
9.000 m²x 0,14 zł/m² = 1260 zł
10.000 m² x 0,13 zł/m² = 1300 zł
11.000 m² x 0,12 zł/m² = 1320 zł
12.000 m² x 0,115 zł/m² = 1380 zł
13.000 m2 x 0,11 zł/m² = 1430zł
14.000 m² x 0,11 zł/m² = 1540 zł
15.000 m² x 0,105 zł/m² = 1575 zł
16.000 m² x 0,10 zł/m² = 1600 zł
17.000 m² x 0,095 zł/m² = 1615 zł
20.000 m² x 0,095 zł/m² = 1900 zł
24.000 m² x 0,09 zł/m² = 2160 zł
28.000 m² x 0,08 zł/m² = 2240 zł
35.000 m² x 0,07 zł/m² = 2450 zł
45.000 m² x 0,06 zł/m² = 2700 zł

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich budowlano-sanitarnych budynków mieszkalnych jest wyższy od powyższego cennika orientacyjnie o 250÷450 zł brutto więcej w przypadku konkretnego obiektu.

Dla budynków biurowych oraz innych ceny są ustalane indywidualnie.
Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.


Podstawa prawna przeglądów budowlanych
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1986).

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(...),
3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, (...), przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
(...).